Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 1. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy
 2. Spôsoby zaplatenia tovaru
 3. Spôsoby dodania tovaru
 4. Reklamácie a záruka tovaru
 5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie tovaru)
 6. Záverečné ustanovenia
 7. Ochrana osobných údajov
 8. Reklamačný poriadok


 1. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Všetky objednávky podané prostredníctvom internetovej predajne www.moderne-vlasy.sk sú záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a tiež aj reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.
 2. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v okamžiku okamihu prevzatia objednaného tovaru kupujúcim.
 3. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.
 4. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári.
 5. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, jeho prevzatím.
 6. Vyplnením registračného formuláru, či záväznej objednávky v rámci internetovej predajne www.moderne-vlasy.sk, kupujúci dáva predávajúcemu súhlas na zhromažďovanie a archivovanie osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch.
 7. Prijatie a odoslanie objednávky je zákazníkovi potvrdené informatívnym e-mailom na zadaný e-mail.
 8. Ceny a Zľavy - Všetky ceny (aj akčné) platia do odvolania alebo do vypredania zásob. Zľavy tovaru v akcii, akčné ponuky a prípadné osobné zľavy nemôžu byť kombinované a sčítané.
 9. Zrušenie objednávky - Objednávku môžete zrušiť e-mailom alebo telefonicky. Stačí poslať číslo objednávky a kontaktný údaj na Vás.

 2. Spôsoby zaplatenia tovaru

 1. Formou dobierky (platíte pri prevzatí zásielky v Eurách). Prepravná služba GEIS -doprava = 6 EUR.
 2. Bankovým prevodom čiastky na náš účet a následným zaslaním tovaru, (táto transakcia trvá max. 1-2 dni). Prepravná služba GEIS - doprava = 4,50 EUR.
  Pri platbe bankovým prevodom vyčkajte na potvrdzovací email, v ktorom nájdete informácie k platbe. Fyzické dodanie objednávky je možné uskutočniť až po pripísaní finančných prostriedkov na nižšie uvedený účet. Pri platbe bankovým prevodom uvádzajte ako variabilný symbol číslo objednávky.

  Informácia pre zákazníkov, ktorí sa rozhodnú pre platbu dopredu na náš účet a  
  následné zaslanie tovaru:
  Banka: Československá obchodná banka, a.s.

  Bankový účet: 4006533682/7500
  Variabilný symbol: číslo objednávky

  Všetky ceny v internetovom obchode www.moderne-vlasy.sk sú konečné vrátane  
  DPH.

 3. Spôsoby dodania tovaru

Kurierom GEIS doba dodania je vo väčšine prípadov do 2 pracovných dní od expedície. Vašu zásielku môžete sledovať na www.geis-group.cz/cz 

 4. Reklamácie a záruka tovaru

Prípadné reklamácie budú vyriešené v súlade s reklamačným poriadkom internetovej predajne www.moderne-vlasy.sk a právnym poriadkom platným v SR.
Tovar je možné reklamovať u prevádzkovateľa podľa podmienok reklamačného poriadku.
Tovar na reklamáciu posielajte v pôvodnom obale. Dopravca neručí za nesprávne zabalené zásielky. Výrobca obvykle neuznáva záruku u tovaru poškodeného pri doprave, aj keď sa poškodenie prejavilo pred transportom. Ďalšie informácie nájdete v reklamačnom poradku.
Záruka začína dňom prevzatia výrobku spotrebiteľom. Na tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov. Predajca zodpovedá za všetky chyby výrobku, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Nevzťahuje sa na chyby spôsobené neopatrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením.

Kvalita a množstvo

 1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaný tovar je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez chýb.
 2. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že tovar má požadované vlastnosti, ktoré dodávateľ popisuje, uvádza v reklame, ktoré sú obvyklé u dodávaného tovaru a zodpovedajú požiadavkám právnych predpisov.
 3. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu tovar uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadaviek kupujúceho, buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, ak to neodporuje povahe tovaru alebo ak sa nedokáže opak.

Obrázky tovarov môžu mať čisto informatívny charakter z dôvodu novo formulovanej vône, či vonkajšieho vzhľadu krabičky.)

Prevzatia tovaru

 1. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, má povinnosť objednaný tovar prijať a prekontrolovať neporušenosť obalu a či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia. V prípade zistenia poškodenia je potrebné spísať zápis s doručovateľom. Ak zistí zákazník poškodenie či iné nezrovnalosti až po prevzatí zásielky, je povinný bezodkladne kontaktovať prevádzkovateľa predajne.
 2. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, odporúčame tiež vyššie uvedený postup dodržať, predíde tým prípadným komplikáciám. Pokiaľ však kupujúci spotrebiteľ uvedený postup nedodrží, nie je nijako dotknuté jeho právo uplatniť reklamáciu.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie tovaru)

Internetová objednávka je zmluvou uzavretou na diaľku. Kupujúci má právo podľa Občianskeho zákonníka odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa tak rozhodne, stačí v tomto termíne oznámiť dodávateľovi, že od zmluvy odstupuje. Tovar, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy, zákazník odošle do troch dní od odstúpenia na adresu dodávateľa. Tovar nesmie byť používaný, poškodený, alebo nesmie byť inak znížená jeho hodnota. V opačných prípadoch si môže dodávateľ od spotrebiteľa nárokovať náhradu nákladov skutočne vynaložených v spojení s vrátením tovaru. Po prijatí vráteného tovaru predávajúci obratom zákazníkovi vráti späť zodpovedajúcu čiastku vopred dohodnutým spôsobom.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípadoch, keď predmetný tovar nie je na sklade, alebo ho nie je možné dodať, prípadne sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, bude predávajúci okamžite kontaktovať kupujúceho telefonicky alebo e-mailom za účelom dohody o ďalšom postupe (náhrada objednaného tovaru iným, zrušenie objednávky, apod.). 

6. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.
 2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky.

7. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.moderne-vlasy.sk, spoločnosť ROSO Cosmetics SK, s.r.o. prehlasuje, že poskytuje svoje služby v súlade zo zákonom č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Všetky získané osobné údaje zákazníkov budú používané len pre účely obchodné a marketingové v zmysle plnenia služieb zákazníkom. Nebudú poskytnuté tretím osobám a ani inak zneužité.

Zákazník využíváním služieb tohoto elektronického obchodu súhlasí s zhromaždovaním osobných údajov. Zákazník má právo kedykoľvek požiadať o vymazanie osobných údajov z databáze a o zrušenie svojej registrácie. Môže tak vykonať mailom na info@rosocosmetics.com alebo telefonicky na čísle +421 232 144 143. 

Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.1.2014.

Reklamačný poriadok

Adresa pre zasielanie reklamovaného tovaru:
ROSO Cosmetics s.r.o, Masarykova 515, 664 61 Rajhrad, Česká republika

Povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených nedostatkov. Kupujúci môže oprávnenú reklamáciu podať jednou z následovných možností:

 • Na e-mailovú adresu prevádzkovateľa info@rosocosmetics.com
 • Poštou na adresu prevádzkovateľa
 • Telefonicky
 • Osobným doručením

Povinnosti predávajúceho

Reklamačný protokol je poslaný zákazníkovy emailom alebo poštou do 3 dní od prijatia reklamácie. O priebehu reklamácie sa môže zákazník informovať na telefóne uvedenom v kontaktoch.

Reklamácia spolu s vadou bude vyriešená bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca od dňa uplatnenia reklamáci, as sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak. Pri uplatnení reklamácie je nutné predložiť stručný popis závady.

Reklamácia uplatnená v záručnej dobe

V prípade oprávnenej reklamácie má spotrebiteľ právo na náhradu poštovného v potrebnej výške. V prípade neoprávnenej reklamácie nemá spotrebiteľ nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani predajca nemá nárok na náhradu nákladov ktoré vznikly na jeho strane.

Nárok na uplatnenie záruky zaniká v následujúcich prípadoch:

 • poškodením tovaru pri preprave (tieto škody je potrebné riešiť s dopravcom pri prevzatí),
 • neodborným zachádzaním,
 • tovar bol poškodený živlami,
 • tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním.
Lovien
Kiepe
Olivia Garden
Bling Strands
Black
Expressions
Queen Helene
Freeze it
Niamh
Embelleze
Togethair

ROSO Cosmetics s.r.o.
Masarykova 515
664 61 Rajhrad

Tel.: +421 232 144 143
Fax: +420 543 255 616
E-mail: info@rosocosmetics.com

Realizace CONTIMEX spol. s r.o., běží na E-SHOP PRO-WEB.